Αρχική2018 (Page 73)

Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Δυσλειτουργία συστήματος Taxis και αδυναμία διεκπεραίωσης

Με αφορμή τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας