ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΑνατροπή στην ΥΠΑ: Επαναπροκηρύχθηκε η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή διοικητή και υποδιοικητών

Ανατροπή στην ΥΠΑ: Επαναπροκηρύχθηκε η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή διοικητή και υποδιοικητών

Ανατροπή στην ΥΠΑ. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής αποφάσισε την επαναπροκήρυξη της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις του διοικητή και των υποδιοικητών της ΥΠΑ.

Το υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στην ακύρωση της προηγούμενης διαδικασίας, η οποία είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Επιμέλεια: Φώτης Φωτεινός 

Επομένως, κάθε αίτηση υποψηφιότητας υποβληθείσα για την προηγούμενη πρόσκληση θα πρέπει να επανυποβληθεί.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά από 03-10-2019 έως και 11-10-2019.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) έχουν όσοι είναι Έλληνες πολίτες και διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

– Πτυχίο / Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής

– Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στη διευθέτηση αεροπορικών συμβάντων και διαχείρισης κρίσεων.

Τυχόν πρόσθετα προσόντα ή γνώσεις θα συνεκτιμηθούν.

Ως κριτήρια επιλογής του Διοικητή και Υποδιοικητών αναφέρονται ενδεικτικά: Υψηλή ακαδημαϊκή συγκρότηση και ικανότητες διαχείρισης, επιχειρησιακού σχεδιασμού, διοίκησης, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και καθήκοντα, αλλά και το επαγγελματικό κύρος και τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

Οι αρμοδιότητες του διοικητή της ΥΠΑ

Ο Διοικητής της ΥΠΑ εκπροσωπεί την Υπηρεσία στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς. Εγκρίνει εσωτερικές διατάξεις και διαδικασίες λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία και συνεργασία των Διευθύνσεων της Υπηρεσίας.

Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής, εθνικής ή διεθνούς, για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. Η θητεία του ορίζεται πενταετής.

Ο Διοικητής της ΥΠΑ ενδεικτικά:

α) προΐσταται των Υποδιοικητών και των υπηρεσιών της ΥΠΑ και εποπτεύει τη λειτουργία της, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

β) εγκρίνει τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας,

γ) είναι υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής εθνικής ή διεθνούς για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και εκπροσωπεί την Υπηρεσία στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς, δύναται δε να αναθέτει κατά περίπτωση την εκπροσώπηση στους Υποδιοικητές ή σε άλλα όργανα της ΥΠΑ,

δ) εντέλλεται τις πάσης φύσεως πληρωμές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εντός των πλαισίων του ετήσιου προϋπολογισμού της.

Ως προς τα οργανωτικά θέματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Διοικητής, ενδεικτικά:

α) διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της Υπηρεσίας συμβαδίζουν με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και τους τεθέντες στόχους και, επίσης, ελέγχει και εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας,

β) εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων,

γ) υποδεικνύει εκπροσώπους της Υπηρεσίας σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων ή φορέων και συλλογικών οργάνων της αλλοδαπής,

δ) εισηγείται για θέματα στέγασης και μεταστέγασης των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και παρέχει σχετικές εγκρίσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών.

Περαιτέρω, ο Διοικητής: – εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς και την έκδοση κανονιστικών πράξεων σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, – εισηγείται για την υποβολή πρότασης για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων συναφών με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, – υποβάλλει απαντήσεις της Υπηρεσίας, για ερωτήσεις, επερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές, καθώς και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευτών, προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την υποβοήθηση της άσκησης του κοινοβουλευτικού έργου, – λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες που υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης και της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης ενώπιον των αρμόδιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Οι αρμοδιότητες του υποδιοικητή Αεροναυτιλίας

Η θητεία του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας ορίζεται πενταετής και τελεί σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η θητεία του παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό και την ανάληψη καθηκόντων από νέο.

Ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας ασκεί τις αρμοδιότητες εκείνες που του αναθέτει ο Διοικητής ΥΠΑ και που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4427/2016 ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, πλην αυτών που ρητώς ορίζεται ότι ασκούνται από τον Διοικητή ΥΠΑ ή τον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων.

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:

– Εποπτεύει τη λειτουργία της Αεροναυτιλίας λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις αρμοδιότητάς του σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Διοικητή ΥΠΑ.

– Είναι υπεύθυνος, κατόπιν απόφασης Διοικητή ΥΠΑ, έναντι κάθε Αρχής εθνικής ή διεθνούς για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και εκπροσωπεί την Υπηρεσία για τα θέματα αυτά στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Διοικητή ΥΠΑ.

– Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση του έργου του, τον ενημερώνει για τη λειτουργία της Αεροναυτιλίας και εκτελεί τις Αποφάσεις του Διοικητή στο χώρο της Αεροναυτιλίας.

Οι αρμοδιότητες του υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων

Ο Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων είναι υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής, εθνικής ή διεθνούς, για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των αερολιμένων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Τελεί σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία πενταετή, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό και την ανάληψη καθηκόντων από νέο.

Ο Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων ασκεί τις αρμοδιότητες εκείνες που του αναθέτει ο Διοικητής της ΥΠΑ και που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4427/2016 ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, πλην αυτών που ρητώς ορίζεται ότι ασκούνται από τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ.

Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, ο Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:

– Εποπτεύει τη λειτουργία των Αερολιμένων και Υδατοδρομίων, στα οποία η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι φορέας διαχείρισης, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις αρμοδιότητάς του σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Διοικητή ΥΠΑ.

– Είναι υπεύθυνος, κατόπιν απόφασης Διοικητή ΥΠΑ, έναντι κάθε Αρχής εθνικής ή διεθνούς για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και εκπροσωπεί την Υπηρεσία για τα θέματα αυτά στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Διοικητή ΥΠΑ.

– Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση του έργου του, τον ενημερώνει για την λειτουργία των Αερολιμένων και των Υδατοδρομίων και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητή στο χώρο των Αερολιμένων και των Υδατοδρομίων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο