ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΔημόσια διαβούλευση για την καθιέρωση τελών και παραβόλων των υπηρεσιών της ΥΠΑ

Δημόσια διαβούλευση για την καθιέρωση τελών και παραβόλων των υπηρεσιών της ΥΠΑ

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση, επί σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με τίτλο «Καθιέρωση τελών και παραβόλων για παρεχόμενες από την ΥΠΑ υπηρεσίες και αναπροσαρμογή ισχυόντων παραβόλων, εξέταστρων και λοιπών δικαιωμάτων» απηύθυνε η ΥΠΑ.

Όπως αναφέρει η ΥΠΑ στο σχέδιο της ΚΥΑ:

  1. Καθιερώνουμε τέλη και παράβολα για παρεχόμενες προς τρίτους υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και αναπροσαρμόζουμε ισχύοντα παράβολα, εξέταστρα και λοιπά δικαιώματα, σύμφωνα με το Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Απόφασης.
  1. Το προϊόν των τελών και παραβόλων που καθορίζονται με την απόφαση αυτή αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 2535 του Κρατικού Προϋπολογισμού έως την ημερομηνία έκδοσης των κανονιστικών και εφαρμοστικών πράξεων του Ν. 4427/2016 «περί σύστασης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» .
  1. Οι ρυθμίσεις της παρούσης ως προς τα θεσπιζόμενα παράβολα και τέλη εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. Το προϊόν των τελών και παραβόλων θα αποτελεί έσοδο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  1. Η έκδοση των παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με τη χρήση της εφαρμογής του e−Παραβόλου, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
  1. Η υποβολή του αποδεικτικού χορήγησης και πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για το Φορέα Δημοσίου: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών του συνημμένου Παραρτήματος.
  1. Σε όλα τα παράβολα του Παραρτήματος, δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για την υπηρεσιακή μετακίνηση των υπαλλήλων της ΥΠΑ, όταν απαιτείται, οι οποίες βαρύνουν τους τρίτους για λογαριασμό των οποίων πραγματοποιείται η μετακίνηση.
  1. Από την καταβολή των παραβόλων, εξετάστρων και λοιπών δικαιωμάτων απαλλάσσονται οι τακτικοί υπάλληλοι της Υ.Π.Α και της Α.Π.Α (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, επί συμβάσει κ.τ.λ.)
  1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύουν να ισχύουν οι υπ’ αριθμ. Δ11/Γ/42892/17654/9-8-1993, Δ11/Γ/8058/3421/23-2-1999, Δ11/Γ/1697/492/18-1-2006, Δ11/Γ/5142/2294/9-2-2007, Δ11/Γ/27202/10023/2-7-2008, Δ11/Γ/32739/25729/22-12-2015 και η Δ11/Γ/4694/4814/7-3-2016 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Ο σχολιασμός και η υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: d11c@hcaa.gr και govoffice@hcaa.gr  έως και την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο