ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΊδια κεφάλαια 175 εκατ. έχει επενδύσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε Ιόνια, Ε65 και Ολυμπία Οδό

Ίδια κεφάλαια 175 εκατ. έχει επενδύσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε Ιόνια, Ε65 και Ολυμπία Οδό

Στον τομέα των παραχωρήσεων, τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν σε 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2015.

Επισημαίνεται ότι, στον κλάδο των παραχωρήσεων, ο Όμιλος έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιοτριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) αύξησε σημαντικά την συμμετοχή του, το προηγούμενο διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό).

Συνολικά, ο Όμιλος έχει πλέον επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 175 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Ειδικότερα, ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει σε τρείς εταιρείες παραχώρησης που αφορούν τα έργα της Ιόνιας Οδού, της Κεντρικής Ελλάδας και της Ολυμπίας Οδού. Η συμμετοχή του Ομίλου στις εταιρείες παραχώρησης της Νέας Οδού και της Κεντρικής Ελλάδας, την 31.12.2015, ήταν με ποσοστό 33,33%, ενώ στην Ολυμπία Οδό ανέρχεται σε 17%.

Σε εφαρμογή της συμφωνίας αναδιάρθρωσης που υπογράφηκε με το Ελληνικό Δημόσιο τον Νοέμβριο του 2013 και επικυρώθηκε με νόμο τον Δεκέμβριο του 2013, η μητρική εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέτοχος της εταιρείας Παραχωρήσεως ΝΕΑ ΟΔΟΣ, κατέβαλε την προβλεπόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 41,8 εκατ. ευρώ, καθώς και την προβλεπόμενη καταβολή δευτερογενούς δανείου συνολικού ποσού 27 εκατ. ευρώ, εκπληρώνοντας πλήρως την συμβατική της υποχρέωση για τις καταβολές της, για την συγκεκριμένη εταιρεία Παραχωρήσεως. Με την προαναφερόμενη καταβολή κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την 30.06.2016, στην εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ ανήλθε σε 57,19%.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2016, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 580,8 εκατ. ευρώ, έναντι 448,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2015, αυξημένες κατά 29,4%.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσαρμοσμένη για μη ταμειακά αποτελέσματα, ανήλθε σε 122,7 εκατ. ευρώ, έναντι 53,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, αυξημένη κατά 128,7%.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 24 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 14,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το α΄ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Παραχωρήσεων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο