ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΔιευκρινιστική εγκύκλιος για τη μεταβίβαση κυριότητας Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης κατά ιδανικά μερίδια

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τη μεταβίβαση κυριότητας Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης κατά ιδανικά μερίδια

Σε συνέχεια σχετικών ερωτηµάτων που περιήλθαν στο υπουργείο Μεταφορών αναφορικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, το υπουργείο αναφέρει τα ακόλουθα:

Τα θέµατα που άπτονται της κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων, της χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) αυτών, των µεταβολών της νοµικής και πραγµατικής κατάστασης αυτών, διέπονται, ως επί το πλείστον, από ειδικότερες διατάξεις νόµων (τυπικών και ουσιαστικών) κατ’ εφαρµογή της αρχής του δικαίου περί κατίσχυσης του ειδικότερου κανόνα δικαίου έναντι του γενικότερου.

Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν απαντάται συγκεκριµένη ρύθµιση των σχετικών αντικειµένων που εµπίπτουν στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών από ειδικότερη νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη, εφαρµόζεται ο γενικότερος κανόνας δικαίου.

Η διαδικασία µεταβίβασης κυριότητας επί ΕΙΧ οχήµατος διέπεται, µεταξύ άλλων, από τα άρθρα 1 παρ. 3, 2 παρ. 1 και 2 του ν. 722/1977 (ΦΕΚ Α’ 299), το ν.2367/1953 όπως τροποποιήθηκε µε το ν.δ. 1146/1972 (ΦΕΚ Α’ 64), το άρθρο 16 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249), και την υπ. αριθ. Β οικ. 37420/952/30-12-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Εν προκειµένω, και αναφορικά µε τα διαλαµβανόµενα στα σχετικά ερωτήµατα, επισηµαίνεται πως έπειτα από ενδελεχή επισκόπηση της σχετικής νοµοθεσίας, δεν προκύπτει ειδικότερη διάταξη, οποιουδήποτε κανόνα δικαίου, που να ρυθµίζει ειδικώς το ζήτηµα της µεταβίβασης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) κατά ιδανικά µερίδια.

Συνακόλουθα, η εµπράγµατη δικαιοπραξία της µεταβίβασης κυριότητας κατά ιδανικά µερίδια, ελλείψει ειδικότερης διάταξης, υπάγεται στο σύνηθες πλέγµα διατάξεων περί µεταβίβασης κυριότητας κινητών πραγµάτων όπως αυτή ορίζεται από τον Αστικό Κώδικα. Εν προκειµένω, εφαρµογής τυγχάνουν, µεταξύ άλλων, τα άρθρα 1000, 1034, 1113, 1116, 793 του Αστικού Κώδικα.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, και όλως επικουρικώς, επισηµαίνονται τα κάτωθι: η κυριότητα συνιστά καθολικό εµπράγµατο δικαίωµα, που αναλύεται στην άµεση και απόλυτη εξουσία επί πράγµατος, καταλαµβάνουσα όλες τις εκφάνσεις χρησιµότητας, κατά το βαθµό που δεν προσκρούουν στο νόµο ή σε δικαιώµατα τρίτων, συνακόλουθα, και αυτή της εξουσίας διαθέσεως (ΑΚ 973 σε συνδυασµό µε ΑΚ 1000).

Η συγκυριότητα, ούσα η κυριότητα που ανήκει σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατά ιδανικά µερίδια, παρέχει στον συγκύριο εξουσία πάνω σε νοητή και όχι σωµατικά διακριτή µερίδα του πράγµατος, η οποία καταλαµβάνει κατά την αναλογία της µερίδας όλα τα συστατικά µόρια του πράγµατος (βλ. Σπυριδάκη, Εµπράγµατο ∆ίκαιο).

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα υπέχει θέση διευκρινιστικής εγκυκλίου αναφορικά µε το εν θέµατι αντικείµενο προκειµένου να εξασφαλισθεί εφεξής η οµοιόµορφη εφαρµογή της κείµενης – και ήδη ισχύουσας – νοµοθεσίας από τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο