ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΠρος ενιαίο σύστημα παρακολούθησης έργων. Σε διαβούλευση, έως τις 17/10, νομοσχέδιο του υπ. Μεταφορών

Προς ενιαίο σύστημα παρακολούθησης έργων. Σε διαβούλευση, έως τις 17/10, νομοσχέδιο του υπ. Μεταφορών

Με στόχο τη θεσμοθέτηση ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου έργων και συστήματος παρακολούθησης έργων, με την καταγραφή όλων των εμπλεκόμενων νομικών και φυσικών προσώπων, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έθεσε, σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17/10, το σχέδιο νόμου: «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, το παρόν σχέδιο νόμου αποσκοπεί στηναποτελεσματική αντιμετώπιση χρόνιων αδυναμιών, παθογενειών και στρεβλώσεων του συστήματος ανάπτυξης των ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Αδυναμίες και στρεβλώσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των έργων και των υπηρεσιών, την έλλειψη διαφάνειας ως προς την παραγωγή και εκτέλεσή τους, την αλόγιστη κατασπατάληση δημόσιων πόρων, την άσκοπη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις διαδικασιών, αλλά και  την ανεξέλεγκτη φοροδιαφυγή και διαφυγή ασφαλιστικών εισφορών.

Με το νέο νομοσχέδιο, επιχειρείται επίσης, ο εξορθολογισμός του συστήματος παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων:

-Με τη δημιουργία μηχανισμών διαφανούς ελέγχου, παρακολούθησης και αντικειμενικής αξιολόγησης από την Πολιτεία όλων των τεχνικών, ποιοτικών και οικονομικών παραμέτρων και συντελεστών ανάπτυξης και υλοποίησης των έργων.

-Με την άρση των διαχωρισμών μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων έργων ως προς τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες.

-Με τη θέσπιση αντικειμενικών και ενιαίων προτύπων προδιαγραφών και κανονισμών για την ανάθεση, εκτέλεση, λειτουργία και έλεγχο των έργων.

-Με την εγκαθίδρυση αντικειμενικών συστημάτων υπολογισμού του κόστους, του προϋπολογισμού των έργων και των αναπροσαρμογών τους, σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, αλλά και με την αναβάθμιση των φορέων και των διαδικασιών επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από την υλοποίηση των έργων.

Για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων προβλέπεται η εισαγωγή, ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων που διασυνδέονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με ηλεκτρονικές εφαρμογές άλλων φορέων και υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, καθιερώνονται συγκεκριμένες προδιαγραφές δομών λειτουργίας των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών τεχνικού αντικειμένου.

Οι προς ψήφιση μεταρρυθμιστικές και εκσυγχρονιστικές διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου θα θεμελιώσουν ένα σοβαρό στρατηγικό σχεδιασμό και ένα ιεραρχημένο πρόγραμμα δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών.

Ενα υγιές, οικονομικά εξορθολογισμένο  και χρονικά ευέλικτο σύστημα παραγωγής τους, που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τεχνικών έργων και των τεχνικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, προτείνεται η σύσταση και τήρηση στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενός ηλεκτρονικού συστήματος, ως μηχανισμού κεντρικής εποπτείας όλων των δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων – Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.).

Το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα, θα εφαρμόζεται από το στάδιο προγραμματισμού τους μέχρι την οριστική παραλαβή τους και  θα διευκολύνει την ενημέρωση της Πολιτείας, μεταξύ άλλων, για τη φάση στην οποία ανά πάσα στιγμή βρίσκεται κάθε έργο, για τους συντελεστές που εμπλέκονται στην υλοποίησή του, για το χρονικό προγραμματισμό υλοποίησής του,  για την πορεία εξέλιξης και ωρίμανσής του, για το κόστος και τις τυχόν αναπροσαρμογές αυτού.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια ως προς τις διαδικασίες παραγωγής των τεχνικών έργων και υποδομών και η ποιοτική θωράκισή τους, ενώ διευκολύνεται η αντιμετώπιση των εκτεταμένων σήμερα φαινομένων της αυθαίρετης δόμησης και της φοροδιαφυγής.

Επιχειρείται επίσης  η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, της επαγγελματικής δραστηριότητας όλων των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων, δημόσιων και ιδιωτικών, ακόμη και εκείνων για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν η τήρηση μητρώων, όπως τεχνίτες, εργατοτεχνικό προσωπικό, δημόσιοι υπάλληλοι κ.α., με τη σύσταση και τήρηση στη  Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ηλεκτρονικού μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (Μ.Η.Τ.Ε.).

Στη βάση αυτού του συστήματος αξιολογείται αντικειμενικά και βεβαιώνεται από την Πολιτεία έγκυρα η τεχνική ικανότητα και η καταλληλόλητα των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων.

Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το σύνηθες πλέον φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας και της ανάμειξης στη διαδικασία παραγωγής τεχνικών έργων προσώπων μη ειδικευμένων και ακατάλληλων.

Εξαλείφονται οι άσκοπες και χρονοβόρες διαδικασίες λειτουργίας των έως σήμερα γραφειοκρατικών μητρώων, μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του συστήματος των ηλεκτρονικών μητρώων του παρόντος με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές άλλων φορέων και υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζεται έτσι το φαινόμενο των ψευδών στελεχώσεων των τεχνικών εταιριών από μηχανικούς. 

Διευκολύνεται η διακρίβωση της πραγματικής απασχόλησης κάθε μηχανικού σε κάθε έργο από την οποία προκύπτει και το ανεκτέλεστο έργων που τον βαρύνει και συνακόλουθα η αντικειμενική αδυναμία του για την ανάληψη νέων έργων,  διασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή αντικειμένου μεταξύ των μηχανικών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο