ΑρχικήΓΝΩΜΗΕνώπιον των προκλήσεων του έτους 2018 στο πεδίο των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Ενώπιον των προκλήσεων του έτους 2018 στο πεδίο των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Με την ολοκλήρωση της θητείας μου, σε λίγους μήνες, διαπι­στώνω την τύχη που είχα να αναλάβω Αντιπρόεδρος Ταχυ­δρομικών Υπηρεσιών την περίοδο 2013- 2017, ίσως την πιο ενδιαφέρουσα περίο­δο για την ευρύτερη ταχυδρομική αγορά στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

Βάσει του Ν.4053/12 και της σχετικής ευ­ρωπαϊκής οδηγίας, η ταχυδρομική αγορά στην Ελλάδα άνοιξε πλήρως στον ανταγω­νισμό την 1η Ιανουαρίου του 2013.

Η ΕΕΤΤ, με τις αυξημένες αρμοδιότητες που της έδωσε ο νόμος από 01/01/2013, κατάρτισε άμεσα ένα ολοκληρωμένο δευ­τερογενές κανονιστικό πλαίσιο για τη λει­τουργία της αγοράς σε καθεστώς ανταγω­νισμού και προστασίας των καταναλωτών.

Με βάση το πλήρες αυτό κανονιστικό πλαίσιο, οι δραστηριότητες μας τα τελευ­ταία αυτά τέσσερα χρόνια ήταν πολλές και ποικίλες:

Έγκριση κοστολογικού συστή­ματος και τιμολογίων ΕΛΤΑ, σημαντικές υποθέσεις ανταγωνισμού, μετρήσεις ποιότητας Καθολικής Υπηρεσίας, έγκριση εγκατάστασης γραμματοθυρίδων, μελέτες της αγοράς, έλεγχοι, εκκαθαρίσεις μητρώ­ου σε τακτά διαστήματα, ακροάσεις, επι­βολή προστίμων και άλλα.

Το αποτέλεσμα των ενεργειών της ΕΕΤΤ στο πεδίο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, εκτιμώ πως είναι θετικό:

-Έχει επιτευχθεί ένα ομαλό άνοιγμα της αγοράς, καθώς και η ανάπτυξη πραγμα­τικού ανταγωνισμού end-to-end, σε πο­σοστά υψηλότερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

-Προσφέρουμε στους πολίτες και τους καταναλωτές το πλαίσιο για να διεκ­δικήσουν τα δικαιώματά τους, διερευνούμε τις καταγγελίες τους και τους βοηθούμε να διαλέξουν την καλύτερη για αυτούς ταχυδρομική υπηρεσία με το Pricescope, την ηλεκτρονική πλατ­φόρμα σύγκρισης τιμών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών της ΕΕΤΤ.

-Μειώνουμε τη γραφειοκρατία, έχοντας υλοποιήσει διαδικτυακές εφαρμογές Μητρώου για τους περίπου 500 παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών.

-Έχουμε άριστη συνεργασία με πλήθος φορέων εσωτερικού και εξωτερικού, όπως Υπουργεία, Ευρωπαϊκή Επι­τροπή, Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών (ERGP), και Παγκόσμια Ταχυδρομι­κή Ένωση (UPU).

Σημειωτέον ότι στο ERGP η ΕΕΤΤ συμμετέχει ενεργά σε πέντε ομάδες εργασίας, ενώ το 2014 υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με τη Ρυθμιστική Αρχή Ταχυδρομείων της Κίνας.

Πρέπει τέλος να αναφερθούν οι σημαντι­κές εξελίξεις που διαγράφονται στον ορί­ζοντα, σε θέματα που η ΕΕΤΤ ήδη έχει αρχίσει να εξετάζει, όπως:

-Τις νέες ανάγκες ρύθμισης της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών για τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, τις οποίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε άμεση προτεραιότητα.

-Τον επανακαθορισμό του περιεχομέ­νου της Καθολικής Υπηρεσίας, λαμ­βάνοντας υπόψη τις σημερινές ανάγκες των χρηστών, τις τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τη βιωσιμότητα του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.

-Τη βελτιστοποίηση του Ταχυδρομικού Κώδικα σε συνεργασία με το Υπουρ­γείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, που έχει την αρμοδιότητα, ώστε να αποτελέσει μία εθνική υποδομή ανάπτυξης για την πα­τρίδα μας.

Κωνσταντίνος Σ. Δεληκωστόπουλος,

αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ, αναδημοσίευση από το περιοδικό «Επικοινωνίες Εν Τάχει» της ΕΕΤΤ, τεύχος 50

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο