ΑρχικήLOGISTICSΕΛΓΕΚΑ: Προχωρά η έκδοση ομολογιακού ως 46,5 εκατ. και η υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού

ΕΛΓΕΚΑ: Προχωρά η έκδοση ομολογιακού ως 46,5 εκατ. και η υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού

Την έκδοση ομολογιακού δανείου – έως 46,5 εκατ. ευρώ – και τη σταδιακή υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση της ΕΛΓΕΚΑ.

Αναλυτικότερα, η έκδοση ομολογιακού γίνεται με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, της οποίας βασικό μέλημα είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας και η συνεχής βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της υγιούς ανάπτυξης του Ομίλου, με γνώμονα το μεσομακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων της.

Όσο για την υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού, αυτός αφορά στην εκ νέου ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του Ομίλου και στον επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής του εστίασης, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία. Ειδικότερα, βάσει του νέου στρατηγικού σχεδιασμού το επόμενο διάστημα ο Όμιλος θα εστιάσει σε τρεις βασικούς άξονες:

– Στον τομέα των τροφίμων, μέσω της δραστηριότητας που ιστορικά αναπτύσσει η ΕΛΓΕΚΑ.

– Στα παραδοσιακά logistics στην Ελλάδα μέσω της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ.

– Στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς του και του αποτυπώματός του σε εξειδικευμένες (niche) αγορές, μέσω θυγατρικών με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, όπως η ARIVIA.

Αναλυτικότερα, στη χρηματιστηριακή ανακοίνωση σημειώνονται τα εξής: Η ΕΛΓΕΚΑ ανακοίνωσε ότι την 27η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως τρεις (3) Μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.596.136 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.734.530 κοινών ονομαστικών μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 61,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1ου θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα η υποβληθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015), στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 εδ. δ’ του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

Επί του 2ου θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).

Επί του 3ου θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση της διενέργειας του τακτικού ελέγχου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016), καθώς και του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα υφίσταται υποχρέωση έκδοσης έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης και για τη χρήση 2016, στην Ελεγκτική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης, εγκρίθηκε όπως οι συνολικές αμοιβές της Ελεγκτικής εταιρίας για τους ως άνω ανατιθέμενους ελέγχους της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2016 να μην υπερβούν τις ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (86.500 €) συν τυχόν έξοδα – πλέον Φ.Π.Α., και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αφενός να προβεί σε οριστική συμφωνία με βάση τις εκτιμήσεις για τον χρόνο που θα απαιτηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική προσφορά της Ελεγκτικής εταιρίας προς την ΕΛΓΕΚΑ, και αφετέρου να μεριμνήσει για την ανάθεση της σχετικής εντολής ελέγχου στην εκλεγείσα Ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής εκλογής της.

Επί του 4ου θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείσες αποδοχές (μισθοί ή/και αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920), στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την εταιρεία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015). Επίσης, προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016), και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβούν συνολικά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €), όπως αυτές θα εξειδικευθούν ανά μέλος σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Επί του 5ου θέματος: Προς υλοποίηση των από 25 Ιουνίου 2013, 07 Μαΐου 2014 και 18 Μαΐου 2015 σχετικών αποφάσεων των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε ομόφωνα η σύναψη συμφωνίας με διοργανώτρια τράπεζα για την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου(περαιτέρω «Δάνειο») κατά την έννοια του Ν.3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €), με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, της οποίας βασικό μέλημα είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας και η συνεχής βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της υγιούς ανάπτυξης του Ομίλου με γνώμονα το μεσομακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των μετόχων της.

Ειδικότερα, για την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» ποσού κεφαλαίου 46.500.000 ευρώ, το οποίο θα είναι κοινό, κατά την έννοια του Ν.3156/2003, και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου:

α) να αποφασίσει/εξειδικεύσει/καθορίσει εκ νέου τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν από την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και θυγατρικές/συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες προς τον Εκπρόσωπο και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών για την εξασφάλιση του «Δανείου» καθώς και τους λοιπούς όρους του «Δανείου» καταρτίζοντας το πρόγραμμα των όρων εκδόσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.3156/2003 και β) να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν το πρόγραμμα των όρων εκδόσεως του «Δανείου», τις απαιτούμενες συμβάσεις και κάθε είδους έγγραφα για τη σύσταση των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, τους τίτλους των ομολογιών που θα εκδοθούν και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εκδόσεως του «Δανείου», συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού στο πλαίσιο του ν. 3156/2003.

Επί του 6ου θέματος: Στο πλαίσιο της εξουσιοδοτήσεως προς το Δ.Σ. για να αποφασίσει / εξειδικεύσει/ καθορίσει εκ νέου την παραχώρηση εμπραγμάτων εξασφαλίσεων για τις ανάγκες του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου και δεδομένου ότι η Διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται στα τελικά στάδια σχετικών διαπραγματεύσεων με Τράπεζες στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να μην ληφθεί νεότερη απόφαση επί του παρόντος θέματος παρά μόνον μετά την έκβαση της οριστικής συμφωνίας.

Επί του 7ου θέματος: Χορηγήθηκε ομόφωνα η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας. Ειδικά, χορηγήθηκε η άδεια για τη συμμετοχή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη, σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιρειών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της εταιρείας.

Επί του 8ου θέματος: Αρχικά, έγινε ενημέρωση των μετόχων για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών της εταιρείας και των θυγατρικών της και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου. Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους ότι η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις με παρουσία στα logistics και στον κλάδο των τροφίμων από το 1974, προχωρά σταδιακά στην υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της που αφορά στην εκ νέου ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της και στον επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής της εστίασης, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία. Ειδικότερα, βάσει του νέου στρατηγικού σχεδιασμού το επόμενο διάστημα ο Όμιλος θα εστιάσει την προσοχή του σε τρεις (3) βασικούς άξονες:

Στον τομέα των τροφίμων, μέσω της δραστηριότητας που ιστορικά αναπτύσσει η ΕΛΓΕΚΑ

Στα παραδοσιακά logistics στην Ελλάδα μέσω της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ

– Στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς του και του αποτυπώματός του σε εξειδικευμένες (niche) αγορές, μέσω θυγατρικών με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, όπως η ARIVIA Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΓΕΚΑ προχώρησε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε μια σειρά από πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της στρατηγικής της, στις οποίες εντάσσεται και η πώληση τόσο της συμμετοχής της (ποσοστό 50,01%) στην εταιρεία «DIAKINISIS PORT (CY) LTD» όσο και η πώληση της συμμετοχής της (ποσοστό 60,00%) στην εταιρεία «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD» έναντι τιμήματος 1.059 χιλ. ευρώ και 320 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

Επίσης, ο πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους ότι την 28η Απριλίου 2016 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Την ίδια ως άνω ημερομηνία επήλθε αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της απορροφώσας εταιρίας «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και, ως εκ τούτου, η νέα επωνυμία της είναι «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο νέος διακριτικός της τίτλος «ARIVIA Α.Β.E.Ε.».

Τέλος, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με το σημείο έμφασης στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών, βάσει του οποίου το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το ½ του μετοχικού της κεφαλαίου (άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920), ήτοι βάσει των πρόσφατα δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων με ημερομηνία 31/12/2015 ανέρχονται σε 8.496 χιλ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 16,73% του μετοχικού κεφαλαίου, επισημαίνοντας ότι για τη θεραπεία της εν λόγω απόκλισης η διοίκηση της εταιρείας έχει δρομολογήσει κατά την τρέχουσα χρήση 2016 μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες:

1. Η σύναψη συμφωνίας Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ύψους 46,5 εκατ. ευρώ, μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016. Η υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας θα επιφέρει μείωση του κόστους δανεισμού μεγαλύτερη των 0,57 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

2. Η περαιτέρω έμφαση στη διαμόρφωση ενός προϊοντικού χαρτοφυλακίου διοχετευόμενο στην αγορά μέσω καναλιών διανομής με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

3. Η περαιτέρω απεμπλοκή της από δραστηριότητες που είτε δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα είτε είναι ζημιογόνες.

4. Η ενεργή εκμετάλλευση υπο-εκμεταλλευόμενων στοιχείων Ενεργητικού (π.χ. επενδυτικά ακίνητα, συμμετοχές). Επιπλέον, η εκτιμώμενη εξομάλυνση και, σε μεσοπρόθεσμη βάση, αναστροφή των μακροοικονομικών συνθηκών αναμένεται να οδηγήσει στην ανάκτηση σημαντικού τμήματος της ως άνω κεφαλαιακής απώλειας.

5. Η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας και των καναλιών διανομής στο εξωτερικό που διαθέτουν θυγατρικές εταιρείες, με σκοπό την προώθηση και εξαγωγή παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων και συνεπώς τη μείωση της έκθεσης στην ελληνική οικονομία.

Επιπλέον, ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία της μείωσης που έχει επέλθει στα Ίδια Κεφάλαια της ΕΛΓΕΚΑ οφείλεται στην απομείωση των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες καθώς και στην απομείωση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων, ενδεικτικά δε ανέφερε ότι η εν λόγω μείωση κατά τα έτη 2009 – 2015 ανήλθε σε 43 εκατ. ευρώ περίπου και προκλήθηκε κυρίως εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και όχι εξαιτίας της λειτουργικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Κατά συνέπεια, η εκτιμώμενη αναστροφή των μακροοικονομικών συνθηκών, έστω και σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αναμένεται να οδηγήσει στην ανάκτηση σημαντικού τμήματος της ως άνω κεφαλαιακής απώλειας.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο