ΑρχικήLOGISTICSΣε λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε, το πρώτο εξάμηνο, ο τομέας logistics της ΕΛΓΕΚΑ

Σε λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε, το πρώτο εξάμηνο, ο τομέας logistics της ΕΛΓΕΚΑ

Παρέμεινε σε λειτουργική κερδοφορία, το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο τομέας logistics της ΕΛΓΕΚΑ. Τα EBITDA ανήλθαν στα 0,8 εκατ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα στα 17,6 εκατ.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, ανήλθε σε 90.488 χιλ. ευρώ, το α΄ εξάμηνο του 2016, έναντι 98.439 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7.951 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,08%.

Η εν λόγω πτώση προέρχεται κυρίως από τον τομέα της «Εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών», καθώς και αυτόν της «Παροχής υπηρεσιών Logistics», τομείς οι οποίοι επηρεάστηκαν έντονα από την διακοπή της συνεργασίας του Ομίλου με έναν εκ των σημαντικότερων πελατών του, από τον Ιούνιο του 2015, εξαιτίας του αυξημένου πιστωτικού κινδύνου που παρουσίαζε.

Ως συνέπεια, τα συγκρίσιμα μεγέθη του 2015 περιλαμβάνουν πωλήσεις προς τον συγκεκριμένο πελάτη, ενώ σε αυτά του α΄ εξαμήνου 2016, οι πωλήσεις προς αυτόν είναι μηδενικές.

Από την άλλη πλευρά, ο τομέας της «Παραγωγής, εμπορίας και προώθησης/εκμετάλλευσης own και third party brands» συνεχίζει την έντονη αναπτυξιακή πορεία του, πραγματοποιώντας αξιοσημείωτη αύξηση των πωλήσεών του, καθώς και της κερδοφορίας του, κυρίως λόγω της εντεινόμενης διείσδυσης των προϊόντων σε νέες μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2016, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνέχισε τις προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού του κόστους, παράλληλα με την αναδιοργάνωση των λειτουργιών του, τον επανακαθορισμό των συνεργασιών του και την απεμπλοκή του από ζημιογόνες δραστηριότητες.

Ως συνέπεια των παραπάνω και σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν μείωση, εντούτοις η λειτουργική κερδοφορία του βελτιώθηκε, παρά την αύξηση των προβλέψεων που πραγματοποίησε προκειμένου να «θωρακίσει» περαιτέρω τα μεγέθη του ενεργητικού του.

Τα βασικά στοιχεία των οικονομικών δεδομένων που χαρακτήρισαν το α΄ εξάμηνο του 2016 σε επίπεδο ομίλου επιγραμματικά είναι τα ακόλουθα:

  • Η περαιτέρω βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους από 16,64% σε 20,13% το 2016.
  • Η μείωση του Κύκλου Εργασιών κατά 8,08%.
  • Η μείωση των Λοιπών Εσόδων Εκμετάλλευσης κατά 1.948 χιλ. ευρώ, ως συνέπεια των μειωμένων πωλήσεων καθώς και της μειωμένης συμμετοχής των προμηθευτών στα έξοδα προώθησης των προϊόντων.
  • Η αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες πελατών κατά 380 χιλ. ευρώ ή 6,44%.
  • Η αύξηση των αποσβέσεων κατά 477 χιλ. ευρώ, λόγω της μείωσης της ωφέλιμης ζωής του «Πελατολογίου» που αφορά την εταιρία «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.».
  • Η απομείωση της υπεραξίας που είχε προκύψει από την εξαγορά της εταιρίας «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» κατά το ποσό των 1.900 χιλ. ευρώ.
  • Η μεταφορά του συνολικού υπολοίπου του πελάτη «Μαρινόπουλος Α.Ε.» και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων συνολικού ύψους 3.026 χιλ. ευρώ στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και η συνακόλουθη προεξόφλησή του, από την οποία προέκυψε ζημία ύψους 1.216 χιλ. ευρώ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο