ΑρχικήLOGISTICSΣτα 6,15 εκατ. οι απαιτήσεις των ΕΛΓΕΚΑ και Foodlink από την Μαρινόπουλος

Στα 6,15 εκατ. οι απαιτήσεις των ΕΛΓΕΚΑ και Foodlink από την Μαρινόπουλος

Σημαντικές είναι οι απαιτήσεις εταιρειών logistics από την αλυσίδα «Μαρινόπουλος». Ήδη, ΕΛΓΕΚΑ και Foodlink γνωστοποίησαν ότι οι συνολικές τους απαιτήσεις ανέρχονται στα 6,15 εκατ.

Οι απαιτήσεις της ΕΛΓΕΚΑ

Στα 2,98 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι συνολικές απαιτήσεις του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ από την Μαρινόπουλος, όπως γνωστοποιεί η εταιρεία σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

α) Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Εταιρίας και του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά την 30.06.2016 διαμορφώνεται ως ακολούθως (εξαιρουμένων τόκων και δικαστικών εξόδων):

30.06.2016 (ποσά σε εκ. €) ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 2,41 2,84
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 0,14 0,14
ΣΥΝΟΛΟ 2,55 2,98

Τα αντίστοιχα μεγέθη στις 30.06.2015 διαμορφώνονταν ως ακολούθως:

30.06.2015 (ποσά σε εκ. €) ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4,82 7,84
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 0,38 0,38
ΣΥΝΟΛΟ 5,20 8,22

Προς διασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρίας και του Ομίλου μας προβήκαμε στην έκδοση των κάτωθι διαταγών πληρωμής:

Διαταγές Πληρωμής Ποσό (σε εκ €)
Υπ’ αριθμ. 950/03.02.2016 2,20
Υπ’ αριθμ. 1519/06.06.2016 0,10
Υπ’ αριθμ. 369/12.01.2016 0,38
Υπ’ αριθμ. 1518/06.06.2016

(κατά Express A.E.)

0,09
ΣΥΝΟΛΟ 2,77

Βάσει αυτών, προχωρήσαμε σε προσημειώσεις επί της ακίνητης περιουσίας της “ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, οι οποίες ανέρχονται σε επίπεδο Εταιρίας σε € 2,25 εκ. και Ομίλου σε € 2,55 εκ.

Η Εταιρία και ο Όμιλός μας, μέχρι και την 31.12.2015 (τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις) δεν είχε προβεί σε διενέργεια προβλέψεων έναντι των απαιτήσεών της τόσο από την εταιρία “ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε” όσο και από τις λοιπές, συνδεδεμένες με την τελευταία, εταιρίες.

β) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρίας και του Ομίλου που αντιπροσωπεύει η συνεργασία με την εταιρία “ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε” διαμορφώθηκε για το α’ εξάμηνο του 2016 και για τη χρήση του 2015 ως ακολούθως:

Ποσοστό επί του κύκλου εργασιών α’ εξαμήνου 2016 ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Μηδενική συμμετοχή
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ποσοστό επί του κύκλου εργασιών χρήσης 2015 ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 9,4% 5,6%
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 0,6% 0,2%
ΣΥΝΟΛΟ 10,0% 5,8%

Σημειώνεται ότι από τον Ιούνιο 2015 η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. διέκοψε την τιμολόγηση του πελάτη “ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, ενώ αντίστοιχα η θυγατρική της εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. διέκοψε την παροχή υπηρεσιών logistics τον Οκτώβριο 2015.

γ) Η εκτιμώμενη επίπτωση επί του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2016, λόγω της διακοπείσας συνεργασίας με την εταιρία “ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, συνοψίζεται ως εξής:

Επίπτωση 2016 ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
(ποσά σε εκ. €) Επί του κύκλου εργασιών Επί της λειτουργικής κερδοφορίας(EBITDA) Επί του κύκλου εργασιών Επί της λειτουργικής κερδοφορίας(EBITDA)
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 3,10 0,18 8,46 0,22
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

0,06 0,00 0,06 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 3,16 0,18 8,52 0,22

Διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα στοιχεία στις λοιπές εταιρίες του Ομίλου Μαρινόπουλος, αφορούν τις εταιρίες EXPRESS Α.Ε., ΞΥΝΟΣ Α.Ε., ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜ. Α.Ε. και ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ Α.Ε..

Σημειώνουμε ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή γεγονός το οποίο να χρήζει αναφοράς σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα.

Οι απαιτήσεις της Foodlink

Σε 3.173.395,91 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ύψος των απαιτήσεων του ομίλου Foodlink από τη Μαρινόπουλος, ποσό για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις, όπως αναφέρει η εταιρεία σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

α) το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας και του ομίλου από την Μαρινόπουλος Α.Ε. κατά την 30.06.2016 ανέρχεται σε € 3.085.883,60 και σε € 3.173.395,91 αντίστοιχα για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις. Επί του ποσού αυτού δεν έχει διενεργηθεί καμία πρόβλεψη κατά την 31.12.2015, καθόσον δεν συνέτρεχε κατά την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού κανένας λόγος.

β) Οι πωλήσεις της εταιρείας και του ομίλου μας προς την Εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. για τη χρήση 2015 αποτελούν το 7,68% και 5,86% αντίστοιχα.

γ) Σε περίπτωση που όλο το ανωτέρω ποσό καταστεί μη εισπράξιμο, η επίπτωση επί των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου μας εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου € 2 εκ. ενώ δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας δεδομένου ότι η ανάπτυξη νέων συνεργασιών εντός του 2016 είναι ικανή να ισορροπήσει την απώλεια εσόδων από την διακοπή της συνεργασίας με την “ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”.

Η διοίκηση της εταιρείας άλλωστε και με ανακοίνωσή της την 27ηΙουνίου 2016 είχε αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και παράλληλα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ηγετική θέση που κατέχει στο χώρο των logistics.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο