ΑρχικήLOGISTICSΨήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την άρση του καμποτάζ στις οδικές μεταφορές

Ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την άρση του καμποτάζ στις οδικές μεταφορές

Πρόταση ψηφίσματος κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό που απορρέει από το καθεστώς των χερσαίων ενδομεταφορών (καμποτάζ).

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλλική κυβέρνηση, ακολουθώντας το παράδειγμα της γερμανικής κυβέρνησης, αποφάσισε ότι οι ξένοι εργαζόμενοι στον τομέα των οδικών μεταφορών που ασκούν δραστηριότητες ενδομεταφορών θα υπόκεινται στην γαλλική κοινωνική νομοθεσία και ειδικότερα στον ελάχιστο μισθό,

B.  λαμβάνοντας παρά ταύτα υπόψη ότι το μέτρο αυτό είναι ανεπαρκές, δεδομένου ότι οι αμοιβές των Γάλλων εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών υπερβαίνουν κατά πολύ το κατώτατο όριο (SMIC),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για παρόμοια διάταξη στη Γερμανία, λόγω παρεμπόδισης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,

1. κάλεσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταργήσουν την οδηγία «απόσπαση» και το καθεστώς των ενδομεταφορών, ή τουλάχιστον, να μεριμνήσουν, ώστε οι δραστηριότητες των ενδομεταφορών και οι αποσπάσεις εργαζομένων να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους μισθολογικούς όρους της χώρας, στην οποία διεξάγονται και να καταβάλλονται οι κοινωνικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της εν λόγω χώρας.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο