ΑρχικήMMMΈλαβε ΦΕΚ η κρατική ενίσχυση των ΚΤΕΛ. Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι

Έλαβε ΦΕΚ η κρατική ενίσχυση των ΚΤΕΛ. Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 852) η απόφαση για τη χορήγηση έκτακτης επιδότησης με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στις εταιρείες ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στη χώρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Ειδικότερα, όπως τονίζεται, «αντικείμενο της απόφασης είναι η χορήγηση έκτακτης επιδότησης με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στις εταιρείες ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 37992/17-06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (Β’ 2401).

Το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβουν οι δικαιούχοι ανέρχεται σε 19.787.719 ευρώ και η κατανομή τους θα γίνει ως εξής:

-Για τις εταιρείες αστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. η αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 4.001.109 ευρώ.

-Για τις εταιρείες υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. η αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 15.786.610 ευρώ.

Η κατανομή των ποσών των παρ. 2 και 3 στους συγκοινωνιακούς φορείς πραγματοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των λεωφορείων που είναι ενταγμένα στο στόλο τους, σύμφωνα με τους πίνακες I και II του Παραρτήματος Α που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Τα ποσά των αποζημιώσεων των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου θα καταβληθούν στις εταιρείες ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. το αργότερο έως την 30.06.2021.

Κατανομή κρατικής ενίσχυσης στα Αστικά ΚΤΕΛ.

Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε εταιρεία ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ως δικαιούχος της αποζημίωσης, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του 1.8 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Oι εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ δεν ήταν προβληματικές επιχειρήσεις στις 31.12.2019, σύμφωνα με τον ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 ενώ, εάν πρόκειται για μικρές/πολύ μικρές επιχειρήσεις, με την έννοια του Παραρτήματος του Καν. 651/2014, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματικές στις 31/12/2019, δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυσης διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

β) Oι εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ δεν έχουν λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται στις εταιρείες ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., σύμφωνα με την παρούσα, συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις.

Πώς θα λαμβάνεται η αποζημίωση

Οι αποζημιώσεις πιστώνονται στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στη συνέχεια καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας.

Συμπληρωματικά, ως απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι τα κάτωθι:

Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:

i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,

ii) ο φορέας, του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,

iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ),

ν) το δικαιούμενο ποσό,

vi) οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος,

vii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και

viii) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος 6 μηνών από την καταβολή των αποζημιώσεων στις δικαιούχες εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποβάλλει σχετική έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με την καταβολή της αποζημίωσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου – λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε στον ιστότοπο http://www.yme.gr.

Οι ενισχύσεις άνω των 100.000 ευρώ, οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας, αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός 1 έτους από την χορήγησή τους.

Κατανομή κρατικής ενίσχυσης στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Τα δικαιολογητικά

Τέλος, για την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πρέπει να προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

2. Πιστοποιητικό οικείου Πρωτοδικείου που να αποδεικνύει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για πτώχευση ή εκκαθάριση ή για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

3. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τα ΚΤΕΛ Α.Ε. ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος συνοδευόμενη από κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για τα ΚΤΕΛ από τις οποίες προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019, σύμφωνα με τον ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενώ, εάν πρόκειται για μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση, με την έννοια του Παραρτήματος του Καν. 651/2014, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματική στις 31/12/2019, ότι δεν υπάγεται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

4. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β ότι το νομικό πρόσωπο:

(α) δεν έχει λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

(β) θα λάβει ενίσχυση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η οποία αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) από οποιαδήποτε πηγή, δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.800.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

5. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.

6. ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

7. Το απόσπασμα πρακτικού απόφασης της διοίκησης των δικαιούχων των περ. ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο