ΑρχικήMMMΤροποποίηση όρων και προϋποθέσεων εκμίσθωσης ΕΙΧ οχήματος με οδηγό από τουριστικά γραφεία και γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων

Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων εκμίσθωσης ΕΙΧ οχήματος με οδηγό από τουριστικά γραφεία και γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων

Στην τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, προχώρησαν οι υπουργοί Μεταφορών και Τουρισμού.

Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει τα εξής:

1.Το εδάφιο α’ της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κ.υ.α. καταργείται.

2.Το εδάφια β’ της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κ.υ.α. αντικαθίσταται ως εξής: «β) Εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO 5 ή V ή και μεταγενέστερες αυτών.».

3.Αντικαθίσταται η παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κ.υ.α., ως εξής: «Τα Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα της παραπάνω παραγράφου εκμισθώνονται με ολική μίσθωση μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών απαγορευμένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο. Ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίζεται σε μισή ώρα για την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Αύγουστο, τηρουμένης της υποχρέωσης του άρθρου 20 του ν.4530/2018.»

4.Προστίθενται στην παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κ.υ.α εδάφια δ’, ε’ και στ’, ως εξής:

«δ. Να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής.

ε. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής.

στ. Να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.»

4.Προστίθεται στην υπ’ αριθμ. 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κ.υ.α. νέα παράγραφος 11, ως εξής: «11. Το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών ορίζεται στα εκατόν ογδόντα ευρώ (180€). Αντιστοίχως, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών (30’), ορίζεται στα ογδόντα ευρώ (80€)

5.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 15732/2012 (Β’ 3053) κ.υ.α.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο