ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΈως 175 εκατ. ευρώ φιλοδοξεί να αντλήσει η Attica (BlueStar, Superfast, HSW). Από 3,40%-3,80% το εύρος απόδοσης

Έως 175 εκατ. ευρώ φιλοδοξεί να αντλήσει η Attica (BlueStar, Superfast, HSW). Από 3,40%-3,80% το εύρος απόδοσης

Έως 175 εκατ. ευρώ φιλοδοξεί να αντλήσει η Attica (BlueStar, Superfast, HSW) με την έκδοση ομολογιακού δανείου.

Όπως ανακοίνωσε, από 3,40%-3,80% κυμαίνεται το εύρος απόδοσης, με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου και να ολοκληρώνεται στις 24 Ιουλίου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει τα εξής:

“Στην από 08.07.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία “ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (εφεξής η “Εταιρεία” ή “Εκδότης” ή “ATTICA GROUP”), μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία (εφεξής το “ΚΟΔ”), συνολικού ποσού έως  €175.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 175.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι “Ομολογίες”), καθώς και την έγκριση των  ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το “Πρόγραμμα ΚΟΔ”),
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και του ν. 3371/2005 και της απόφασης υπ’ αριθ. 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η “Έκδοση”),

(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του  επενδυτικού κοινού (εφεξής η “Δημόσια Προσφορά”) με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Η.ΒΙ.Π.”), θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.”).

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €125.000.000, θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Απόφασης 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (διαδικασία “Βook Building”) (εφεξής το “Βιβλίο Προσφορών”) το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. Το Βιβλίο Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της Απόφασης 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης, είναι το ακόλουθο:

ΕΥΡΟΣ
Κατώτατη Απόδοση – Ανώτατη Απόδοση
3,40%                            3,80%

Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει ο εκδότης.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων, εφόσον αυτό διαμορφωθεί στο ελάχιστο ύψος των  €125.000.000, το οποίο και ορίζεται ως προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο