ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΝέα τροπολογία για την απόσχιση του κλάδου συντήρησης του ΟΣΕ στην ΕΕΣΣΤΥ

Νέα τροπολογία για την απόσχιση του κλάδου συντήρησης του ΟΣΕ στην ΕΕΣΣΤΥ

Την τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4111/2013, σχετικά με την απόσχιση του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού ΟΣΕ και την απορρόφησή του από την Ελληνική Εταιρεια Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού (ΕΕΣΤΥ ΑΕ), προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

Με την τροπολογία αυτή, διευκολύνεται η αποκρατικοποίηση της εταιρείας, αφού αναφέρεται σε “απαλλαγή της Εταιρείας από ευθύνες προκύπτουσες, στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών και συναφών διοικητικών κυρώσεων, καθώς και από αξιώσεις που αφορούν σε μη συμμόρφωση προς διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, εφόσον οι ανωτέρω ευθύνες ανάγονται στη λειτουργία του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού υπό τον δικαιοπάροχό της ΟΣΕ και γεννήθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της συστάσεως της Εταιρείας”.

Η αιτιολογική έκθεση 

“Με την υπ’ αριθμ. 1661/9.8.2013 ( Β’ 1993/2013) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 24 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), αποσχίσθηκε ο κλάδος συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ Α.Ε. όπως ο κλάδος αυτός -ως Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού- περιγραφόταν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΣΕ, και εντάχθηκε στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (“ΕΕΣΣΤΥ”). Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 31.12.2012.

Με την μεταφορά του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου συντήρησης Τροχαίου Υλικού, όπως αυτά περιγράφηκαν στο σχετικό ισολογισμό μετασχηματισμού, η απορροφούσα εταιρεία ΕΕΣΣΤΥ κατέστη ειδική διάδοχος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του εν λόγω κλάδου.

Η πώληση της εταιρείας ΕΕΣΣΤΥ περιλαμβάνεται στο από 30.07.2015 εγκεκριμένο από το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π πρόγραμμα αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική διεθνής διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία σημαντικοί επενδυτές έχουν εκφράσειτο ενδιαφέρον τους.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4111/2013 επιχειρείται η ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών στο πλαίσιο του προβλεπόμενου προγράμματος αξιοποίησης της ΕΕΣΣΤΥ, με την ρητή πρόβλεψη, απαλλαγής της Εταιρείας από ευθύνες προκύπτουσες στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών και συναφών διοικητικών κυρώσεων, καθώς και από αξιώσεις που αφορούν σε μη συμμόρφωση προς διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, εφόσον οι ανωτέρω ευθύνες ανάγονται στη λειτουργία του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού υπό τον δικαιοπάροχό της ΟΣΕ και γεννήθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της συστάσεως της Εταιρείας.

Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση διενέργειας ή διεξαγωγής των εν λόγω διαδικασιών από τον ΟΣΕ, ακόμη κι αν αυτές ανοίγονται μετά την ημερομηνία μετασχηματισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον αφορούν σε ήδη γεννημένες μέχρι την ημερομηνία αυτή, απαιτήσεις ή αξιώσεις.

Στην ίδια αιτιολογική βάση προβλέπεται η απαλλαγή της Εταιρείας από την ευθύνη κατά το άρθρο 479 ΑΚ.

Η ρύθμιση

Από 1.1.2013 όλες οι πράξεις του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού που εισφέρεται θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της Εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. Υποχρεώσεις του ΟΣΕ Α.Ε. οι οποίες απορρέουν από τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε. και οι οποίες έχουν γεννηθεί πριν την ημερομηνία μετασχηματισμού που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος δεν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία.

Ο ΟΣΕ Α.Ε. παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για απαιτήσεις ή αξιώσεις του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αξιώσεων ή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων επιβαλλομένων λόγω παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες προκύπτουν από την επιχειρηματική λειτουργία και δραστηριότητα του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε. μέχρι την 31.12.2012. Για τις εν λόγω απαιτήσεις ή αξιώσεις, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Δίκες ή διοικητικές διαδικασίες οι οποίες αφορούν στην επιχειρηματική λειτουργία και δραστηριότητα του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού και οι οποίες εκκρεμούν κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ή ανοίγονται μετά την ημερομηνία αυτή αλλά αφορούν σε γεννημένες μέχρι την 31.12.2012 απαιτήσεις ή αξιώσεις κατά του ΟΣΕ Α.Ε. διεξάγονται ή, κατά περίπτωση διενεργούνται, αποκλειστικά από τον ΟΣΕ Α.Ε..

Επί της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο εισφοράς του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε. στην Εταιρεία δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα.

Οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που κατέχει ο ΟΣΕ Α.Ε. και οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στην Εταιρεία με την δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος.”

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο