ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΟι αιτίες ακύρωσης του διαγωνισμού Άκτιο – Αμβρακία. Μέχρι στιγμής, έχουν δαπανηθεί 120 εκατ.

Οι αιτίες ακύρωσης του διαγωνισμού Άκτιο – Αμβρακία. Μέχρι στιγμής, έχουν δαπανηθεί 120 εκατ.

Στην ακύρωση του διαγωνισμού Άκτιο – Αμβρακία προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

O διαγωνισμός, ύψους 160 εκατ. ευρώ, βρισκόταν αντιμέτωπος με δικαστικές εμπλοκές, εάν και είχε επιλεγεί προσωρινός ανάδοχος (ΑΚΤΩΡ – ΤΕΡΝΑ), αλλά και εκτός αρχικού χρονοδιαγράμματος, με ορατό το ενδεχόμενο απώλειας χρηματοδότησης.

Ο ακυρωθέντας διαγωνισμός αποτελούσε εργολαβία – «σκούπα» για την ολοκλήρωση του πολύπαθου έργου, το οποίο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εδώ και αρκετά χρόνια και αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί.

Πάντως, έχουν ήδη δαπανηθεί περίπου 120 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση µέρους των εργασιών την περίοδο 2010 – 2018.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:

-Από την ηµεροµηνία προκήρυξης (04-05-2018) και διεξαγωγής της δηµοπρασίας (26-06-2018) του έργου έως και σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγνωστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου, λόγω άσκησης ενδίκων µέσων από τον δεύτερο κατά σειρά µειοδοσίας συµµετέχοντα στον διαγωνισµό.

-Η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών του έργου, σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. ΕΥ∆/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ/5072/20-06-2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε την οποία το έργο εντάχθηκε στην Πράξη «Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου µε το ∆υτικό Άξονα Βορρά – Νότου – Φάση Β’» στον Άξονα Προτεραιότητας «∆ΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», λήγει την 31-12-2023.

-Ο συµβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου του θέµατος σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι τριάντα µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.

-Ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση αµετάκλητης απόφασης επί των πιθανολογούµενων, στη συνέχεια, δικαστικών προσφυγών, στα πλαίσια της υφιστάµενης διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτιµάται ότι θα µετακυλήσει την εκτέλεση µεγάλου µέρος των εργασιών µετά την 31-12-2023, δηλαδή εκτός της περιόδου επιλεξιµότητας των δαπανών τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

-Είναι αναγκαία η επιτάχυνση των διαδικασιών για την συµβασιοποίηση του έργου, καθόσον µε αυτό θα επιτευχθεί η ολοκλήρωσή του νέου οδικού άξονα Άκτιο – Αµβρακία, η οποία θα αναβαθµίσει αποφασιστικά την οδική ασφάλεια, µε δεδοµένο ότι η υφιστάµενη σήµερα οδός παρουσιάζει πολλά τροχαία ατυχήµατα, λόγω χαµηλών γεωµετρικών χαρακτηριστικών, περαιτέρω έχουν ήδη δαπανηθεί περίπου 120.000.000 € για την υλοποίηση µέρους των εργασιών την περίοδο 2010 – 2018.

-Μετά την περαίωση των υφιστάµενων εργολαβιών και την δηµοπράτηση του έργου του θέµατος, έχουν παρουσιαστεί σύµφωνα µε την από 21-03-2019 έκθεση αυτοψιών του Τεχνικού Συµβούλου Υποστήριξης της ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ, γεωτεχνικές αστοχίες σε ηµιτελή ορύγµατα το κόστος ανάταξης των οποίων δεν έχει συµπεριληφθεί στον εν λόγω διαγωνισµό.

Πλεον αυτού οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες αναµένεται να επιδεινώσουν τις ήδη παρατηρηθείσες γεωτεχνικές αστοχίες σε συγκεκριµένα ηµιτελή ορύγµατα και πιθανόν να τις επεκτείνουν και σε άλλα ορύγµατα.

-Η καθυστέρηση ανάδειξης αναδόχου στο υπόψη έργο έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο δηµόσιο συµφέρον, διότι θέτει σε κίνδυνο τις µέχρι σήµερα ηµιτελείς κατασκευές, λόγω της παρατεταµένης έκθεσης τους σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, χωρίς την προστασία των υπερκείµενων προστατευτικών στρώσεων προκαλώντας οικονοµική επιβάρυνση στο έργο.

-Η ισχύς των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, εργοληπτικών επιχειρήσεων, έληξε την 31-12-2019.

-Σύµφωνα µε τα ανωτέρω επιβάλλεται να επαναπροσδιοριστεί το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου µε περιορισµό του χρόνου υλοποίησής του, να συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό το νέο τεχνικό αντικείµενο, το οποίο είναι απόλυτα αναγκαίο για την άρτια, ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και να τροποποιηθούν οι όροι υλοποίησης του έργου, καθώς και τα τεύχη δηµοπράτησης, µε γνώµονα την κατά το δυνατόν µεταφορά του κατασκευαστικού κινδύνου καθώς και του κινδύνου µεταβολής των ποσοτήτων των εργασιών από το ∆ηµόσιο προς τον Ανάδοχο του Εργου.

-Εκκρεµεί µέχρι σήµερα η έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας, εκ µέρους οικονοµικού φορέα «GD INFRASTRUTTURE S.R.L», αίτησης ακύρωσης στο ∆’ Τµήµα του Σ.τ.Ε. στην επταµελή σύνθεση.

-Με βάση όλα τα παραπάνω και µε δεδοµένο ότι δεν ζητήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, η παράταση της ισχύος των Προσφορών και των Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής στο διαγωνισµό, τεκµαίρεται η µαταίωση των αποτελεσµάτων της διαδικασίας ανάθεσης µε την παρέλευση της 31ης ∆εκεµβρίου 2019.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο