ΑρχικήΓΝΩΜΗΗ «ακτινογραφία» του Σχεδίου Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής 2020-2022 και του Προγράμματος Εργασιών 2020 του ERGP

Η «ακτινογραφία» του Σχεδίου Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής 2020-2022 και του Προγράμματος Εργασιών 2020 του ERGP

Το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (European Regulators Group for Postal Services-ERGP), μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργάνωσαν την 2η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, στις Βρυξέλλες.

Η ΕΕΤΤ, έχοντας αναλάβει την Προεδρία για το έτος 2020, παρουσίασε το Σχέδιο Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής 2020-2022 καθώς και το Πρόγραμμα Εργασιών 2020.

Περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι από το χώρο της ταχυδρομικής αγοράς, του ψηφιακού τομέα και του ηλεκτρονικού εμπορίου, συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για το 2ο Φόρουμ του ERGP.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ταχυδρομικός τομέας στην Ευρώπη και παγκοσμίως, καθώς και οι απαντήσεις που μπορούν να δοθούν από τις Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση αυτών.

H έναρξη του Φόρουμ έγινε από τον πρόεδρο του ERGP για το έτος 2019, Joao Cadete de Matos, πρόεδρο της Πορτογαλικής Ρυθμιστικής Αρχής. Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής (Medium Term Strategy-MTS) του ERGP για την περίοδο 2020-2022, Χ. Αποστόλου (EETT) και η A. Groebel από τη Γερμανική Ρυθμιστική Αρχή, παρουσίασαν την Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική, η οποία είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Σεπτεμβρίου και στηρίζεται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες.

Συγκεκριμένα, οι πυλώνες αφορούν:

α) Τον επαναπροσδιορισμό του ταχυδρομικού τομέα.

β) Την προώθηση του ανταγωνισμού στην ενιαία ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά.

γ) Την ενίσχυση και προστασία των τελικών χρηστών και την εξασφάλιση της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), με επίκεντρο τον τελικό χρήστη.

Η οριστικοποίηση αυτής αναμένεται κατά τη δεύτερη Σύνοδο του ΕRGP, που θα διεξαχθεί στις 28-11-2019 στη Χάγη, μετά τη λήψη και την αξιολόγηση των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης.

Στη συνέχεια, ο Σ. Παντελής (επόμενος πρόεδρος του ERGP για το 2020 και αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ), μαζί με τους συμπροέδρους των ομάδων εργασίας ERGP, παρουσίασε το Πρόγραμμα Εργασιών για το έτος 2020, το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Το Πρόγραμμα διαμορφώθηκε σύμφωνα με την Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική (Medium Term Strategy-MTS) και προσβλέπει στη μακροπρόθεσμη παροχή συμβουλών και απόψεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στην ενισχυμένη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους Διεθνείς Οργανισμούς.

Ειδικότερα, η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από μια σειρά Ομάδων Εργασίας του ERGP. Κάθε ομάδα εργασίας, που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες των ΕΡΑ, θα προετοιμάσει και θα συντάξει κείμενα-εκθέσεις, τα οποία θα συζητηθούν και θα υιοθετηθούν από τις ολομέλειες του ERGP.

Τα κείμενα αυτά είναι τα ακόλουθα:

  1. Έκθεση αναφορικά με τη διερεύνηση και τον καθορισμό ορισμών-εννοιών του ταχυδρομικού τομέα.

Αντικείμενα της έκθεσης θα είναι η διερεύνηση και ο καθορισμός των βασικών εννοιών που αφορούν τον ταχυδρομικό τομέα τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Οι εν λόγω ορισμοί θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για να ενσωματωθούν σε ένα νέο ταχυδρομικό κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η εν λόγω έκθεση συνδέεται με τον πρώτο στρατηγικό πυλώνα που αφορά τον επαναπροσδιορισμό του ταχυδρομικού τομέα και αναμένεται να ολοκληρωθεί το α’ εξάμηνο του 2020. Η έκθεση θα συνοδευτεί και από την παροχή γνώμης/τεχνικής βοήθειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναμόρφωση της Ταχυδρομικής Οδηγίας της, με στόχο την ενσωμάτωση των βέλτιστων ρυθμιστικών πρακτικών.

  1. Έκθεση αναφορικά με την καταλληλότητα των ρυθμιστικών εργαλείων για την προώθηση του ανταγωνισμού.

Στην έκθεση θα αναλύεται κατά πόσο η ρύθμιση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα εργαλεία αυτής (κυρίως η έννοια του κυρίαρχου παρόχου, η υποχρέωση πρόσβασης, ο λογιστικός διαχωρισμός κ.ά.), είναι κατάλληλα να εφαρμοστούν και στον ταχυδρομικό τομέα για την προώθηση του ανταγωνισμού. Η έκθεση θα διερευνήσει την υιοθέτηση ή μη όλων των δυνατών ρυθμιστικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και το βαθμό εξέλιξης της ταχυδρομικής αγοράς.

  1. Έκθεση αναφορικά με τα μοντέλα διασύνδεσης και πρόσβασης στα διεθνή ταχυδρομικά δίκτυα.

Η εν λόγω έκθεση θα αξιολογήσει το επίπεδο ανάπτυξης των ταχυδρομικών δικτύων προς την πλήρη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα.

Ειδικότερα, θα προβεί σε ανάλυση συμφωνιών διασύνδεσης δημοσίων ταχυδρομικών δικτύων σε διεθνές επίπεδο, θα καταγράψει την παρουσία πρόσβασης που εφαρμόζεται σε διάφορες πλατφόρμες (ταχυδρομική, μεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο) σε διεθνές επίπεδο και τέλος, θα προβεί σε επισκόπηση των υφιστάμενων συνθηκών πρόσβασης σε διεθνή ταχυδρομικά δίκτυα και υπηρεσίες και αξιολόγηση της ενδεχόμενης ύπαρξης ζητημάτων ανταγωνισμού.

  1. Έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις και τους βασικούς δείκτες της ταχυδρομικής αγοράς.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω των συγκρίσιμων πληροφοριών που συλλέγουν οι ΕΡΑ. Οι κυριότερες από αυτές αφορούν τις τιμές, τους όγκους, τα έσοδα, τη δομή και το μέγεθος του ταχυδρομικού δικτύου καθώς και την απασχόληση σε αυτό. Τέλος, θα υπάρχει συνεργασία και ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη συγκρισιμότητα και συνέπεια των στοιχείων που συλλέγονται.

Οι ανωτέρω εκθέσεις (2,3 και 4) συνδέονται με το δεύτερο στρατηγικό πυλώνα που αποσκοπεί στην προώθηση μιας ανταγωνιστικής ενιαίας ευρωπαϊκής ταχυδρομικής αγοράς.

  1. Έκθεση για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων (1).
  2. Έκθεση ERGP σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών τιμολογίων δεμάτων (2).

Οι δύο εκθέσεις θα ασχοληθούν με την εφαρμογή του Κανονισμού για τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων από τις ΕΡΑ και τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί μετά την πρώτη κοινοποίηση, τη συλλογή δεδομένων και την αξιολόγηση αυτών.

  1. Έκθεση ERGP σχετικά με τη βελτίωση των διασυνοριακών υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων.

Στόχος της έκθεσης θα αποτελέσει η ανάλυση δεδομένων (3) της πλήρους εφαρμογής, η αξιολόγηση της βελτίωσης και των τάσεων των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στα επίπεδα παράδοσης των δεμάτων στο διασυνοριακό εμπόριο και το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις προσιτές τιμές, τη διαφάνεια και τα τέλη παράδοσης. Τέλος, η έκθεση θα αποτελέσει συνεισφορά για την έκθεση αξιολόγησης της ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του εν λόγω Κανονισμού.

  1. Έκθεση ERGP για βασικά θέματα καταναλωτών.

Η έκθεση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό βασικών θεμάτων για τους καταναλωτές, την επίδραση του ηλεκτρονικού εμπορίου στον ταχυδρομικό τομέα καθώς και τη μετάβαση του προσανατολισμού της ταχυδρομικής αγοράς από τη σκοπιά του αποστολέα στη σκοπιά του δέκτη.

Ειδικότερα, θα διερευνηθούν θέματα που άπτονται της επιλογής του παρόχου παράδοσης ή του τρόπου παράδοσης, όροι και προϋποθέσεις, σύστημα παρακολούθησης και ανίχνευσης, αποζημίωση απώλειας/ζημίας /καθυστέρησης, καταγγελίες σε περίπτωση σπασμένων/αγνοουμένων δεμάτων καθώς και επιστροφές.

  1. Έκθεση ERGP σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών, την προστασία των καταναλωτών και το χειρισμό παραπόνων χρηστών.

Η έκθεση θα παρακολουθεί την ποιότητα της υπηρεσίας εστιάζοντας στην ΚΥ, θα αξιολογεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς και θα περιγράφει το χειρισμό των παραπόνων και των καταγγελιών των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω εκθέσεις (5 έως και 9) συνδέονται με τον τρίτο στρατηγικό πυλώνα που αποσκοπεί στην ενίσχυση και προστασία των τελικών χρηστών και την εξασφάλιση της ΚΥ με επίκεντρο τον τελικό χρήστη.

Το επόμενο βήμα θα είναι μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης, οι απαντήσεις της οποίας θα αξιολογηθούν, η οριστικοποίηση του προγράμματος που θα λάβει χώρα κατά τη δεύτερη Σύνοδο της Ολομέλειας του ERGP, που θα διεξαχθεί στις 28-11-2019 στη Χάγη.

Εν συνεχεία, ο Jack Hamande, μέλος του βελγικού Ινστιτούτου για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (BIPT), συντόνισε την ενότητα της Συνόδου «Ρύθμιση της αγοράς ταχυδρομείων: Ποιο είδος ρύθμισης».

Στην ενότητα αυτή, κατατέθηκαν απόψεις σχετικά με το είδος της ταχυδρομικής ρύθμισης που είναι απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη το συνεχές μεταβαλλόμενο ταχυδρομικό περιβάλλον και έχοντας ως αφετηρία τη γνωμοδότηση του ERGP για την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα του ERGP.

Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες σημείωσαν πόσο ανταγωνιστική είναι η αγορά των δεμάτων, τη σημασία των υποχρεώσεων ΚΥ για την αντιμετώπιση των αναγκών των χρηστών και τόνισαν τη σημασία της ρύθμισης βάσει των αρμοδιοτήτων που έχουν οι ΕΡΑ για τη συλλογή δεδομένων.

Ακολούθησε ο κ. Timo Pesonen, γενικός διευθυντής της DG GROW από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος τόνισε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον του ταχυδρομικού τομέα και συγκεκριμένα ανέφερε: «Θα συνεργαστούμε με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού για την παράδοση διασυνοριακών δεμάτων υπηρεσίας και σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες».

Στην ενότητα της Συνόδου «Πώς διαμορφώνει το ηλεκτρονικό εμπόριο την ταχυδρομική αγορά και τη ρύθμιση» διαπιστώθηκε, ότι η εμφάνιση νέων παραγόντων στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου προσφέρει νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές και τους ταχυδρομικούς παρόχους, αλλά δημιουργεί και νέες ρυθμιστικές προκλήσεις.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η αγορά ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού εμπορίου άλλαξε δραματικά τα τελευταία χρόνια και έγινε μέρος της στρατηγικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε ρύθμιση της ταχυδρομικής αγοράς, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφιακής αγοράς, θα προωθεί καινοτόμες λύσεις, θα διευκολύνει την πρόσβαση, θα ανταποκρίνεται επαρκώς στις νέες ανάγκες των καταναλωτών και θα συμβάλλει στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Από τη συζήτηση στην ενότητα «Η διεθνής αγορά αλληλογραφίας: ρύθμιση ή μη ρύθμιση;» έγινε σαφές ότι τα ταχυδρομικά θέματα γίνονται ολοένα και πιο σφαιρικά και ότι οι εθνικές αποφάσεις είναι πιο αλληλένδετες με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο πέραν του ταχυδρομικού τομέα.

Αυτή η συζήτηση είχε ως υπόβαθρο το 3ο Έκτακτο Συνέδριο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Universal Postal Union-UPU), το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 24 -26 Σεπτεμβρίου 2019, την πιθανή απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από την UPU και τις προτάσεις για την αναθεώρηση του συστήματος καταληκτικών τελών της UPU.

Όπως ανέφερε ο Bishar Hussein, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου της UPU: «Σήμερα στέκουμε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Υπάρχουν κίνδυνοι για την UPU και απευθύνουμε έκκληση στις ευρωπαϊκές χώρες να έρθουν στο έκτακτο συνέδριο της UPU με θετικό πνεύμα για να τα αντιμετωπίσουμε».

Στο τέλος του Φόρουμ ο Joao Cadete de Matos, πρόεδρος του ERGP για το 2019 και πρόεδρος της ANACOM, τόνισε ότι «το ERGP αποτελεί απαραίτητο παράγοντα και συνομιλητή για την ταχυδρομική ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ικανό να παρέχει συμβουλές και απόψεις εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου.

Η συνάντηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών του ERGP γίνεται σημείο αναφοράς, το οποίο αποτελεί το σημείο συνάντησης των ρυθμιστικών αρχών και των εκπροσώπων του τομέα των ψηφιακών, των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου».

Τέλος, σημειώνεται ότι στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) οργάνωσε στις Βρυξέλλες, το Public Stakeholder Workshop.

Στη συνάντηση αυτή έγινε αναφορά στις μελέτες που διεξάγει η ΕΕ και συντονίζει η εταιρεία WIKConsulting, αναφορικά με τις ανάγκες των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών “User needs in the Postal sector” και την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες καθώς και στην μελέτη για θέματα διεθνούς αλληλογραφίας “International Postal Services, Remuneration and Regulation”.

Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες των χρηστών των ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στο διεθνές ταχυδρομείο.

 

Γιώργος Μαραθάκης,

Προϊστάμενος Τμήματος Εποπτείας & Ελέγχου Ταχυδρομικού Τομέα, Δ/νση Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

(Περιοδικό Επικοινωνίες eν τα@χει, Τεύχος Νο 58, ΕΕΤΤ)

 

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644.
(2) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644.
(3) Βάσει των άρθρων 4, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 από τα έτη 2019 και 2020.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο