ΑρχικήLOGISTICSΝέο διοικητικό συμβούλιο, για τα επόμενα 5 έτη, στη Foodlink

Νέο διοικητικό συμβούλιο, για τα επόμενα 5 έτη, στη Foodlink

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξελέγη, για τα επόμενα 5 χρόνια, στη Foodlink κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ειδικότερα, το δ.σ. της εταιρείας θα απαρτίζεται από τους:

  • Βασίλη Καρακουλάκη του Εμμανουήλ
  • Αχιλλέα Μάμαλη του Παύλου
  • Παναγιώτη Μπόμπολη του Σπυρίδων
  • Ελευθέριο Ελευθεριάδη του Κυριάκου
  • Αθανάσιο Στούμπη του Γεωργίου
  • Ιωάννη Παπαδόπουλο του Νικολάου
  • Σκαρλάτο Αθανάσιο του Δημητρίου
  • Καλλιγέρη Δημήτριο του Στυλιανού

Τα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν από τους μετόχους ήταν τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2016 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των  Ελεγκτών επί της οικονομικής καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2016, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2016, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για  εταιρική χρήση 2016 (1/1/2016-31/12/2016) .

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2016 και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, ομόφωνα τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2016, των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2016 (1/1/16 -31/12/16).

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2016 και προέγκριση για τη χρήση  2017.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, ομόφωνα για την χρήση 2016 τις αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (139.880,00 €). Παρείχε επίσης  την  προέγκρισή της για την καταβολή ποσού έως 300.000,00 € ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση  2017.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή  Ελεγκτών και  αναπληρωτών για την χρήση  2017.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2017 την Ελεγκτική εταιρία “MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.” Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17, διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αρ. 130, ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Νιάρχο του Αντωνίου, γεννηθείς στην Αθήνα , κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Παμίσου αριθμός 12 με Α.Δ.Τ :  AK 659248, ΑΜ ΕΛΤΕ: 2195 και ως αναπληρωματικό τον κ. Ηλία Ζαφειρόπουλο του Γεωργίου, γεννηθείς στην Αθήνα , κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής οδός Δερβενακίων αριθμός 49 με Α.Δ.Τ :  AK 555571, ΑΜ ΕΛΤΕ: 1281. Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το   Σ.Ο.Ε.Λ.

ΘΕΜΑ 5ο  : Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό της εταιρείας  σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα , δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920, τη δωρεάν διάθεση 101.000 ιδίων μετοχών σε εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην εταιρεία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των  300.000 με τιμή από 0,30 έως 100  Ευρώ, δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920 – Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ.16 Κ.Ν.2190/1920).

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή από 0,30 έως 100 Ευρώ, δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920 και εξουσιοδότησε το ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή εταιρικής εγγύησης προς την θυγατρική εταιρεία DOTLINK A.E.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εγγυήσεως από την εταιρεία με την υπογραφή ως εγγυήτριας στη σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. και της εταιρείας DOTLINK A.E. και των τυχόν σε εκτέλεση αυτής συναφθησομένων παραρτημάτων ή συμβολαίων, και την παροχή εγγυήσεως για την εκπλήρωση όλων των όρων της ως άνω συμβάσεως, παραρτημάτων και τυχόν συμβολαίων και την πληρωμή κάθε είδους οφειλής από αυτά, περαιτέρω δε την παραίτηση από παντός δικαιώματος των άρθρων 853 επόμενα Α.Κ, ευθυνόμενη αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με την εταιρεία  DOTLINK A.E. και παντός τυχόν άλλου εγγυητή κατά κεφάλαιο, τόκους νόμιμους ή υπερημερίας, προμήθειες και έξοδα γενικά μέχρις εξοφλήσεως.

Το διοικητικό συμβούλιο με ειδική απόφασή του που θα ακολουθήσει θα εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα προκειμένου να προβούν σε κάθε ενέργεια και να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο (συμβολαιογραφικό ή μη) για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης, υπό τους ανωτέρω όρους και τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει/ουν κατά την απόλυτο κρίση του/τους.

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού λόγω της μετατροπής των μετοχών από έγχαρτες σε άυλες.

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού και την υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, οι οποίες αφορούν τη σύγκληση, συνεδρίαση, συμμετοχή των μετόχων, λήψη αποφάσεων καθώς και την άσκηση άλλων μετοχικών δικαιωμάτων.

ΘΕΜΑ 10οΈγκριση όλων των προηγούμενων αποφάσεων των ΓΣ.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα όλες τις αποφάσεις των Γενικών Συνέλεύσεων της εταιρείας από την 29-05-2010 έως και σήμερα.

 

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο