ΑρχικήLOGISTICSΣτη δωρεάν διάθεση μετοχών στους υπαλλήλους της προχωρά η Foodlink

Στη δωρεάν διάθεση μετοχών στους υπαλλήλους της προχωρά η Foodlink

Την δωρεάν διάθεση συνολικά 58.500 ιδίων μετοχών της εταιρείας σε υπαλλήλους της, λόγω της συνεισφοράς τους στην προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας, αποφάσισε η Foodlink, κατά την πρόσφατη ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας.

Αναλυτικότερα, τα θέματα που συζητήθηκαν έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2018 (1/1/2018-31/12/2018), καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, o Πρόεδρος της Συνέλευσης σύμφωνα με την εισήγηση του Δ.Σ. ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους και υποβάλλει προς έγκριση τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, χρήσης 01/01/2018-31/12/2018. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικές και ενοποιημένες, συντάχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες των ΔΠΧΑ, κατατέθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.fdlgroup.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και δη με ψήφους 19.831.671 τις ανωτέρω Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας χρήσεως του 2018, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2018, καθώς επίσης και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2018 (01/01/2018-31/12/2018).

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους να μη γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η  Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία των παρ. 3 και 4 του αρθρ. 130 του Ν. 4548/2018 και με ψήφους 19.831.671, δηλαδή με πλειοψηφία που υπερβαίνει το 80% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου, να μη γίνει διανομή μερίσματος στους μετόχους για την χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους αναλυτικά για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη εταιρική χρήση 2018 και ζήτησε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2018 (01/01/18-31/12/18).

Μετά από ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου Μετόχου, οι κ.κ. Μέτοχοι, με φανερή ψηφοφορία, εγκρίνουν ομόφωνα και δη με ψήφους 19.831.671, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Επίσης οι κ.κ. Μέτοχοι εγκρίνουν ομόφωνα και δη με ψήφους 19.831.671, την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρείας “MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.” Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17, διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αρ. 130,  ήτοι του κ. Ηλία Ζαφειρόπουλο του Γεωργίου, ΑΜ ΕΛΤΕ: 1281 και του αναπληρωματικού κ. Βασιλείου Νιάρχου του Αντωνίου, ΑΜ ΕΛΤΕ: 2195, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 (διαχειριστική περίοδος 01.01.18 έως 31.12.18).

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση για τη χρήση 2019.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρει ότι κατά την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβές συνολικού ποσού 49.377,88 € και ζητάει την έγκριση αυτών. Επίσης, προτείνει την προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την περίοδο χρήσης 2019 για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε καθημερινή βάση και πέραν του συνήθους ωραρίου, στη διαχείριση, το συντονισμό, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, βάσει του άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και δη με ψήφους 19.831.671 για την χρήση 2018 τις αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 49.377,88 €. Παρέχει επίσης  την  προέγκρισή της για την καταβολή ποσού έως 200.000 € ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση  2019 σύμφωνα με τις έως τώρα ισχύουσες πρακτικές της Εταιρίας, εν όψει θέσπισης πολιτικής αποδοχών έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 5ο :     Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2019.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποίησε στη Γενική Συνέλευση ότι, από το Νόμο είναι υποχρεωτικός ο διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και δη με ψήφους 19.831.671 για έλεγχο της χρήσης 2019 από τον υποβληθέντα πίνακα της Ελεγκτικής εταιρίας “MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.” Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17, διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αρ. 130, ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Ηλία Ζαφειρόπουλο του Γεωργίου, ΑΜ ΕΛΤΕ: 1281 και ως αναπληρωματικό τον κ. Βασίλειο Νιάρχο του Αντωνίου, ΑΜ ΕΛΤΕ: 2195.

Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.

ΘΕΜΑ 6ο  :     Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 49 παρ.3 και του αρθρ. 114 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη δωρεάν διάθεση πενήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων (58.500) ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 114 του Ν. 4548/2018. Προτείνει επίσης στη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και δη με ψήφους 19.831.671 τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου, και συγκεκριμένα :

α) αποφασίζει να διαθέσει δωρεάν τις ανωτέρω πενήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων (58.500) ίδιες μετοχές της Εταιρείας σε υπαλλήλους της λόγω της συνεισφοράς τους στην προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας:

β) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια για την υλοποίηση της δωρεάν διάθεσης των ανωτέρω μετοχών στους ανωτέρω εργαζομένους και συνεργάτες της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή από 0,30 έως 100 Ευρώ, δυνάμει του αρθρ. 49 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 – Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ. 49 παρ. 2 ν. 4548/2018).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή από 0,30 έως 100 Ευρώ, δυνάμει του αρ. 49 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και δη με ψήφους 19.831.671 την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας, δυνάμει του αρ. 49 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και να καθορίσει όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην παρούσα απόφαση (όπως ενδεικτικά προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός του χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών κ.λπ.), τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.         

Επί του θέματος αυτού, αφού έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους να εκλέξουν νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία. Προτείνει επίσης στους κ.κ. Μετόχους προς καλύτερη εξασφάλιση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, και ειδικότερα των μετόχων της Εταιρείας που κατέχουν μετοχές έως του 3% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να εκλεγεί ως μέλος του νέου Δ.Σ. και ένας εκπρόσωπός τους, ήτοι ένας μικρομέτοχος με συμμετοχή στην Εταιρεία έως 3%. Κατόπιν αυτού, οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι που ανήκουν στην μειοψηφία πρότειναν ως υποψήφιο εκπρόσωπό τους τον κ. Παναγιώτη Μπόμπολη του Σπυρίδωνα.

Κατόπιν ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση και δη με ψήφους 19.831.671, αποδέχεται τις ανωτέρω προτάσεις του Προέδρου, ανακαλεί τα προηγούμενα μέλη του Δ.Σ. και εκλέγει ομόφωνα τα κάτωθι ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων τον Παναγιώτη Μπόμπολη του Σπυρίδωνα ως εκπρόσωπο των μικρομετόχων κατά τα ανωτέρω. Το νέο Δ.Σ. θα έχει πενταετή θητεία, ήτοι από 30.05.2019 μέχρι 30.05.2024 ή μέχρι την ημέρα της πρώτης τακτικής Γ.Σ. μετά την λήξη της ανωτέρω θητείας :

  1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ
  2. Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου
  3. Παναγιώτης Μπόμπολης του Σπυρίδωνα
  4. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου
  5. Αθανάσιος Σκαρλάτος του Δημητρίου
  6. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη
  7. Χρήστος Κυριαζής του Αντωνίου
  8. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου

ΘΕΜΑ 9ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 466.935,72 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,02 ευρώ και επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ισούται με το ποσό των 6.537.100,08 ευρώ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα ανέρχεται σε 0,28 ευρώ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως συνέπεια των ανωτέρω μεταβολών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος αυτού εισηγείται, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (466.935,72€), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των είκοσι τριών εκατομμυρίων  τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι (23.346.786) μετοχών της Εταιρείας κατά 0,02 λεπτά ανά μετοχή, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή το ποσό των 0,02 λεπτών.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα και δη με ψήφους 19.831.671, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (466.935,72€), δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των είκοσι τριών εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι (23.346.786) μετοχών της Εταιρείας, με επιστροφή στους μετόχους της Εταιρείας σε μετρητά 0,02 λεπτά για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ισούται με το ποσό των 6.537.100,08 ευρώ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα ανέρχεται σε 0,28 ευρώ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10ο :   Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση παρέχει, ομόφωνα και δη με ψήφους 19.831.671, την άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να διενεργούν για λογαριασμό άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών)  πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και δη με ψήφους 19.831.671, την αναρίθμηση και τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ λειτουργικότητας, εναρμονίσεως και προσαρμογής αυτών στις νέες ρυθμίσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

ΘΕΜΑ 12ο : Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από τους Μετόχους.

Επί του ανωτέρω θέματος, δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ. Μετόχους.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο