ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΕγκρίθηκε η πώληση του «Ίκαρος Παλάς» στην Grimaldi Euromed. Οι αποφάσεις της γ.σ. της Minoan

Εγκρίθηκε η πώληση του «Ίκαρος Παλάς» στην Grimaldi Euromed. Οι αποφάσεις της γ.σ. της Minoan

Την πώληση του πλοίου «Ίκαρος Παλάς» στην Grimaldi Euromed SpA και την επέκταση σκοπού της εταιρείας ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων των Μινωικών Γραμμών, που διεξήχθη χθες στο Ηράκλειο.

Συγχρόνως, η γ.σ. της ναυτιλιακής εταιρείας έλαβε και τις εξής αποφάσεις:

-Αποφασίστηκε η έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

-Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015.

-Εγκρίθηκαν οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  κατά το έτος  2015.

-Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Pricewaterhousecoopers για τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2016 και ενέκρινε την αμοιβή της.

-Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

-Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει των από 06 Μαρτίου 2015, 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

-Εγκρίθηκε κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει των από 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI GROUP SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

-Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 «περί σκοπού» του καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη πλέον της εμπορικής εκμετάλλευσης καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί πλοίων, και της δυνατότητας χονδρικής πώλησης αγαθών σε επιτηδευματίες για την εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί πλοίων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο