ΑρχικήLOGISTICSΣτόχος, το 2025, οι εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 50% του ελληνικού ΑΕΠ

Στόχος, το 2025, οι εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 50% του ελληνικού ΑΕΠ

Για την πορεία υλοποίησης και της προόδου των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των εξαγωγών, καθώς και των θετικών επιδόσεων που παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές και η προσέλκυση επενδύσεων, ενημερώθηκαν τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Εξωστρέφειας.

Στη συνεδρίαση έγινε ανταλλαγή απόψεων που εστιάστηκε στις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική και που ορίζει την αύξηση των εξαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο 50% του ΑΕΠ ως το 2025.

Κατά την παρέμβασή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, τόνισε ότι «ο στόχος αυτός είναι φιλόδοξος, αλλά όχι ανέφικτος», συμπληρώνοντας ότι «η επίτευξή του θα απαιτήσει εντατική συστηματική προσπάθεια, σχεδιασμό και έλεγχο της υλοποίησής του, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και λήψη των αναγκαίων διαρθρωτικών μέτρων».

Προς την κατεύθυνση αυτή, αποφασίστηκαν οι ενέργειες που θα συνδράμουν στην κατάρτιση ενός κατ’ ελάχιστο 5ετούς προγράμματος Εξαγωγικής Στρατηγικής και στη βελτίωση του συντονισμού των υπουργείων και των φορέων, αξιοποιώντας τα μέσα και εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάπτυξης των εξαγωγών.

Το επόμενο διάστημα αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων, τα οποία θα τεθούν στην κρίση της Επιτροπής Εξωστρέφειας για απόφαση, στην επόμενη συνεδρίασή της η οποία ορίστηκε το φθινόπωρο 2018.

Δείκτες εξωστρέφειας ελληνικής οικονομίας (σε εκατ. ή %)

2006 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 

Εξαγωγές αγαθών 24050 20227 29828 30090 28833 28254 31686 33393
Εξαγωγές υπηρεσιών 25680 24862 25007 27746 27098 24804 27357 29290
Σύνολο εξαγωγών 46130 45089 54835 57836 55931 53050 59043 62683
Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών / ΑΕΠ 21,2 19,0 32,4 33,2 34,3
Εξαγωγές αγαθών / ΑΕΠ 7,6 15,2 16,2 18,3
Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών / ΑΕΠ 31,7 28,8 34,8 34,3
Λόγος Εξαγωγών / Εισαγωγ. 0,67 0,69 0,93
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) 4276 2016 2179 2026 1147 2774 3591 3660
Εγχώριο Απόθεμα ΑΞΕ/ΑΕΠ 10,4 9,9 12,5 13,7
Εξωχώριο απόθεμα ελληνικών ΑΞΕ/ΑΕΠ 14,5 13,6 12,7 10,5
Συμμετοχή ξένων κεφαλαίων στο ΧΑ 58,4 60,6 65,4 67,5

Πηγή : Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ – Εθνικοί Λογαριασμοί

Ποιες δράσεις υλοποιούνται ή είναι προς υλοποίηση κατά το επόμενο διάστημα

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, που ήδη βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρακάτω δράσεις:

Δημιουργείται δυναμική διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης με την καταγραφή κάθε απαραίτητης για την εξαγωγική πολιτική πληροφορίας, που θα περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων και θα παρέχει πληροφορίες για κάθε πτυχή που έμμεσα ή άμεσα επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της εξαγωγικής πολιτικής.

Η Πύλη θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις και ειδικότερα για τον υπάρχοντα και δυνητικό εξαγωγέα με τρόπο διαδραστικό και με δυνατότητα χρήσης πολυμέσων, για θέματα όπως εξαγωγικές διαδικασίες, προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 689.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα δημοπρατηθεί από το Enterprise Greece κατ’ εκτίμηση τέλος φθινοπώρου 2018. Στο έργο έχει συνδράμει η Τεχνική Βοήθεια GIZ, ενώ η στενή συνεργασία που υπάρχει στο σχεδιασμό και τη λειτουργία με το υπουργείο Εξωτερικών, το Enterprise Greece και το ΥΠΟΙΑΝ θα εξασφαλίσει συνολική ενημέρωση στις επιχειρήσεις.

Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες Helpdesk. Η δράση έχει προϋπολογισμό 634.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναμένεται η έγκριση του από το ΕΠΑΝΕΚ, ενώ η υλοποίηση της θα ξεκινήσει αρχές φθινοπώρου 2018 και θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις με στόχο την άμεση αντιμετώπιση ερωτημάτων ή θεμάτων που ανακύπτουν κατά την φάσης έναρξης ή υλοποίησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων από τις επιχειρήσεις.

Για την ενημέρωση και υποστήριξη των υπαρχόντων και δυνητικών εξαγωγέων, ήδη λειτουργούν από διάφορους φορείς υπηρεσίες helpdesk (π.χ. Enterprise Greece, Συνήγορος Αγοράς στο ΥΠΕΞ, φορείς εκπροσώπησης εξαγωγέων κ.ά.). Στόχος είναι η οργάνωση, συστηματοποίηση και παρακολούθηση των θεμάτων με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής.

Εκπονούνται οδηγοί επιχειρηματικότητας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2 εκατ. και ήδη δημοπρατήθηκε από το ΥΠΕΞ. Οι οδηγοί επιχειρηματικότητας απευθύνονται στις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό.

Στόχος είναι η ομοιογένεια και η τυποποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες ανά χώρα με τρόπο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο.

Αναβαθμίζεται η λειτουργία γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 188 χιλιάδες ευρώ και αναμένεται να εγκριθεί από το ΕΠΑΝΕΚ.

Στόχος είναι η απλούστευση και περαιτέρω πιστοποίηση των διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής διασύνδεσής τους και η προώθηση των εξαγωγών τους και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, επενδυτικών δυνατοτήτων και ευκαιριών στην Ελλάδα.

-Δημιουργούνται οι προδιαγραφές για προγράμματα κατάρτισης σε θέματα εξωστρέφειας. Στόχος είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προγραμμάτων επιμόρφωσης / συμβουλευτικής που προσφέρονται είτε σε εν δυνάμει Συμβούλους Εξωστρέφειας, είτε στις ίδιες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Ζητούμενο είναι να διαμορφωθούν κριτήρια και προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν ότι η παρεχόμενη κατάρτιση είναι συγκροτημένη, ολοκληρωμένη, συνεκτική, ώστε να αποτελεί πραγματικό εφόδιο για τους καταρτιζόμενους και σημαντικό κίνητρο απασχόλησης τους από τις επιχειρήσεις.

-Το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να εκτελεστεί η πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας προσδιορισμού εξαγωγικών στόχων και ευκαιριών που εκπόνησε το ΚΕΠΕ και παρουσιάστηκε τον προηγούμενο μήνα.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής της μελέτης αυτής προκειμένου να αναβαθμιστεί ο σχεδιασμός της εξαγωγικής πολιτικής.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο